Ogólne warunki sprzedaży i dostaw ROCKWOOL BV

Artykuł 1 Definicje

1.1 W niniejszym dokumencie termin „ROCKWOOL” oznacza spółkę ROCKWOOL BV wpisaną do holenderskiego rejestru Izby Handlowej pod numerem 13014428 oraz powiązane z nią spółki; termin ”umowa” odnosi się do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz do odpowiednich, sporządzonych przez firmę ROCKWOOL ofert lub potwierdzeń zamówień oraz zawartych umów, w których ujęte zostały warunki i przepisy regulujące dostawę Towarów i/lub Usług przez firmę ROCKWOOL Zleceniodawcom; „Towary” oznaczają m.in. produkty, materiały, części zamienne, projekty, narzędzia, urządzenia, oprogramowanie, licencje oraz wszelką należną dokumentację, które są oferowane i dostarczane przez ROCKWOOL; termin „Usługi” obejmuje usługi oraz wszystkie związane z nimi i wynikające z nich produkty, usługi i skutki mające być dostarczone przez ROCKWOOL; termin „Zleceniodawca” oznacza wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które zawarły umowę z ROCKWOOL.

 

Artykuł 2 Zastosowanie

2.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert i/lub umów zawieranych przez ROCKWOOL ze Zleceniodawcami oraz do ich wykonania. 

2.2 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie z wyłączeniem ogólnych warunków zakupu stosowanych przez Zleceniodawcę. Odmienne warunki lub przepisy mają zastosowanie tylko i wyłącznie wtedy i tylko w takim stopniu, w jakim zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie pomiędzy ROCKWOOL a Zleceniodawcą do każdej umowy z osobna.

2.3 Zleceniodawca, z którym już raz zawarto umowę, którą obejmowały niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, wyraża zgodę na stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży do wszystkich innych umów, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

 

Artykuł 3 Oferty, zlecenia i umowy

3.1 Wszystkie oferty składane przez ROCKWOOL są niewiążące. Zlecenia i zgody wyrażone na oferty ROCKWOOL przez Zleceniodawcę nie podlegają odwołaniu.

3.2 Firma ROCKWOOL zostaje objęta zobowiązaniem dopiero wtedy, gdy potwierdzi pisemnie przyjęcie zlecenia lub rozpocznie jego realizację.

3.3 O nieprawidłowościach występujących w potwierdzeniu zamówienia należy pisemne poinformować ROCKWOOL w ciągu dwóch dni od daty na potwierdzeniu, w innym przypadku potwierdzenie zamówienia zostanie uznane za całkowicie zgodne z umową i będzie wiążące dla Zleceniodawcy.

3.4 Objaśnienia i ustalenia dokonywane ustnie przez lub z pracownikami ROCKWOOL są dla firmy ROCKWOOL wiążące jedynie jeśli zostaną przez nią potwierdzone na piśmie.

3.5 Wedle własnego uznania ROCKWOOL ma prawo do zaangażowania jednej lub kilku osób trzecich w realizację zamówienia.

3.6 Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie w całości do ewentualnych zmian umowy.

 

Artykuł 4 Dane

4.1 Zleceniodawca odpowiedzialny jest za prawdziwość, kompletność i rzetelność przekazywanych przez niego lub w jego imieniu firmie ROCKWOOL danych i informacji. Firma ROCKWOOL nie jest zobowiązana do weryfikowania prawdziwości, kompletności lub rzetelności przekazywanych jej danych.

4.2 Firma ROCKWOOL jest zobowiązana do (dalszej) realizacji zlecenia dopiero po przekazaniu przez Zleceniodawcę wszystkich wymaganych przez ROCKWOOL danych i informacji. 

4.3 Jeśli wszystkie niezbędne dane nie zostaną udostępnione firmie ROCKWOOL, nie zostaną udostępnione na czas lub zgodnie z ustaleniami przed rozpoczęciem wykonywania postanowień umowy lub jeśli Zleceniodawca w inny sposób nie dopełni swoich zobowiązań, ROCKWOOL ma prawo do naliczenia powstałych w rezultacie kosztów w oparciu o swoje standardowe stawki.

4.4 Jeżeli ROCKWOOL poniesie bezpośrednią lub pośrednią szkodę w wyniku nieprawdziwości i/lub niekompletności przekazanych przez Zleceniodawcę danych i/lub informacji, Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania pełnego zadośćuczynienia na rzecz ROCKWOOL.

 

Artykuł 5 Zgodność

5.1 Wszelkie informacje ROCKWOOL dotyczące ilości, jakości, działania i/lub innych cech jej Towarów i Usług zostają przygotowane z najwyższą dbałością. ROCKWOOL nie może ponosić jednak odpowiedzialności za ewentualne różnice, które mogą wystąpić. Informacje te są więc podane w przybliżeniu i nie są wiążące. Zleceniodawca powinien zweryfikować przy odbiorze Towarów lub Usług zgodność podawanych przez ROCKWOOL lub ustalonych z ROCKWOOL ilości, jakości, działania i/lub innych cech. 

5.2 Grafiki, opisy, katalogi, broszury, materiały reklamowe, cenniki i informacje oraz oferty prezentowane na stronie internetowej nie są dla ROCKWOOL wiążące.

5.3 Niewielkie różnice w kolorze, czystości i jakości nigdy nie mogą być podstawą do składania jakichkolwiek reklamacji, odmowy przyjęcia dostawy lub do rozwiązania umowy bądź opóźnienia w zapłacie należnej kwoty. 

5.4 Wszelkie wymogi techniczne stawiane przez Zleceniodawcę zamawianym Towarom, a które odbiegają od wymogów standardowych, muszą zostać wyraźnie zgłoszone przez Zleceniodawcę przy zawiązywaniu umowy.

5.5 Prezentowane lub dostarczane przez ROCKWOOL modele, próbki i/lub przykłady pełnią jedynie funkcję ilustracji: cechy zamówionych Towarów mogą różnić się od próbki, modelu i/lub przykładu, chyba że ROCKWOOL wyraźnie zaznaczy, że Towary będą całkowicie odwzorowywały zaprezentowaną lub dostarczoną próbkę, model i/lub przykład.

5.6 Zleceniodawca jest zobowiązany do uważnego zbadania otrzymanych od ROCKWOOL na swoją prośbę, bądź nie, próbek, modeli i/lub przykładów pod kątem uszkodzeń i braków oraz do odesłania ich bez zbędnej zwłoki po wprowadzeniu poprawek lub po ich zatwierdzeniu firmie ROCKWOOL. 

5.7 Próbki, modele lub przykłady zatwierdzone przez Zleceniodawcę są wiążące dla realizacji zamówienia i stanowią potwierdzenie, że prace prowadzące do wykonania próbek, modeli i przykładów zostały przeprowadzone rzetelnie i w prawidłowy sposób. Produkty wytworzone oraz prace wykonane zgodnie z zatwierdzonymi próbkami, modelami i/lub przykładami nie mogą z tego powodu stanowić podstawy do skarg.

5.8 Zleceniodawca jest zobowiązany upewnić się, że zamówione przez niego lub mające zostać zamówione Towary i Usługi są zgodne z wszelkimi obowiązującymi je przepisami prawa w kraju przeznaczenia i są jako takie odpowiednie do zamierzonego przez Zleceniodawcę użycia. Odpowiedzialność za ryzyko związane z korzystaniem z Towarów i Usług oraz stosowaniem się do przepisów prawa ponosi Zleceniodawca.

5.9 Zleceniodawca oświadcza, że będzie wykorzystywał zakupione od ROCKWOOL Towary i Usługi jedynie w celu w jakim zostały one przez ROCKWOOL sprzedane oraz zgodnie z obowiązującymi Zleceniodawcę i jego działalność odpowiednimi przepisami i zasadami. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezbędnej współpracy i do udostępnienia danych na potrzeby kontroli, badań lub testów mających sprawdzić przestrzeganie przez niego opisanych w niniejszym artykule obowiązków związanych z wykorzystaniem Towarów przez Zleceniodawcę i przestrzeganiem przez niego obowiązujących jego i jego działalność przepisów i zasad.

5.10 ROCKWOOL stosuje się do odpowiednich europejskich, amerykańskich oraz nakładanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych restrykcji eksportowych, które zabraniają sprzedaży określonych produktów i/lub usług określonym państwom, przedsiębiorstwom i/lub osobom. Przestrzeganie tych restrykcji eksportowych nie może nigdy prowadzić do uchybień ze strony ROCKWOOL.

5.11 Jeśli Zleceniodawca w dowolny sposób przekazuje dalej Towary i/lub Usługi, jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania przy tym wszystkich restrykcji eksportowych, o których mowa w art. 5.10.

5.12 ROCKWOOL posiada Kodeks Postępowania, z którego wynika dążenie firmy ROCKWOOL oraz grupy ROCKWOOL do przestrzegania najwyższych standardów etycznych. Grupa ROCKWOOL jest częścią inicjatywy United Nations Global Compact, w ramach której angażuje się w działania na rzecz praw człowieka, pracy, środowiska naturalnego oraz działania anty-korupcyjne. ROCKWOOL oczekuje od swoich Zleceniodawców podzielania tych wartości. Więcej informacji na temat Kodeksu Postępowania ROCKWOOL można znaleźć na stronie internetowej www.ROCKWOOLgroup.com.

5.13 ROCKWOOL stosuje system informowania o nieprawidłowościach, który pozwala osobom trzecim na zgłaszanie poważnych i wrażliwych kwestii związanych z naruszeniami etyki biznesowej.

 

Artykuł 6 Własność intelektualna

6.1 Wszelkie prawa autorskie, prawa do modeli, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe, prawa hodowców, prawa do baz danych, prawa do półprzewodników, prawa do wizerunku, prawa do tekstów nieoryginalnych, prawa do nazwy domeny, tajemnice handlowe i inne (częściowe) prawa własności intelektualnej ("Własność Intelektualna") w odniesieniu do dostarczonych Towarów i Usług, projektu, kodu źródłowego, przygotowawczego materiału projektowego i jego oznaczeń, a także w odniesieniu do wszystkiego, co ROCKWOOL opracowuje, projektuje, produkuje lub dostarcza, należą wyłącznie do firmy ROCKWOOL lub jej dostawców. Dokładnie mówiąc ROCKWOOL jest jedynym właścicielem i stroną uprawnioną do praw autorskich, które mogą powstać w związku z dziełami wytworzonymi przez nią w ramach realizacji umowy, nawet jeśli dane czynności są wymienione jako oddzielne pozycje w ofercie lub na fakturze. 

6.2 W kontekście Własności Intelektualnej Zleceniodawca otrzymuje jedynie niewyłączne, nieprzenośne i niepodlegające zastawowi ani licencjonowaniu prawo do użytkowania, ograniczone do tego co jest niezbędne do wykorzystywania Towarów oraz wyników Usług do ustalonego celu i jedynie na własny użytek. Zleceniodawca nie może kopiować, zmieniać ani w inny sposób przerabiać zawartości, materiałów lub części Towarów lub Usług, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

6.3 Zleceniodawca nie będzie w żaden sposób naruszał prawa do własności intelektualnej. 

6.4 O ile jest to konieczne i o ile prawo do Własności Intelektualnej nie zostało automatycznie przekazane firmie ROCKWOOL na mocy ustawy, Zleceniodawca przenosi (z góry lub nie) wszelkie prawa do własności intelektualnej na ROCKWOOL i niniejszym przekazuje je firmie ROCKWOOL lub (jeśli przeniesienie z góry nie jest możliwe na mocy prawa) przekaże i dostarczy prawa do ROCKWOOL natychmiast po ich powstaniu. Zleceniodawca będzie współpracował z ROCKWOOL na każdą prośbę firmy i niniejszym przekazuje ROCKWOOL nieodwołalne i bezwarunkowe pełnomocnictwo, pozwalające na wypełnianie wszelkich formalności związanych z zarejestrowaniem Własności Intelektualnej przez ROCKWOOL, w tym na podpisywanie wszelkich formularzy, dokumentów i umów bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 

6.5 Jeśli przejęcie Własności Intelektualnej może odbyć się za pomocą wniosku lub rejestracji, prawo do tego ma jedynie firma ROCKWOOL.

6.6 Jeśli pomiędzy ROCKWOOL a Zleceniodawcą dojdzie do sporu dotyczącego Własności Intelektualnej, zakłada się, że stroną uprawnioną jest ROCKWOOL, chyba że Zleceniodawca posiada dowód świadczący inaczej.

6.7 Towary, które mają być dostarczone lub zostały dostarczone przez ROCKWOOL zgodnie z ich projektem lub znaczną jego częścią, nie mogą być kopiowane w ramach jakiegokolwiek procesu produkcyjnego bez pisemnej zgody ROCKWOOL, nawet jeśli firma ROCKWOOL nie ma żadnych praw autorskich ani nie jest objęta inną ochroną prawną.

6.8 Firma ROCKWOOL nie jest zobowiązana do przechowywania dla Zleceniodawcy rzeczy, o których mowa w pierwszym punkcie niniejszego artykułu. Jeśli ROCKWOOL wraz ze Zleceniodawcą ustalą, że rzeczy te mają być przez ROCKWOOL przechowywane, może się to odbywać maksymalnie przez 1 rok, a firma ROCKWOOL nie będzie mogła być odpowiedzialna za ich zdatność do ponownego użytku.

6.9 Składając zamówienie na skopiowanie lub reprodukcję przedmiotów chronionych prawem Własności Intelektualnej, Zleceniodawca oświadcza, że nie doszło do naruszenia praw Własności Intelektualnej stron trzecich. Zleceniodawca zwalnia ROCKWOOL od wszelkich prawnych oraz pozaprawnych kosztów i roszczeń wynikających z takiego naruszenia.

 

Artykuł 7 Ceny 

7.1 Ceny podawane przez ROCKWOOL lub ustalone z ROCKWOOL to ceny w formule Ex Works (Międzynarodowe Reguły Handlu, 2010 r.), bez VAT i innych opłat obowiązujących z mocy prawa, ale z kosztami opakowania, chyba że wyraźnie/na piśmie uzgodniono inaczej. 

7.2 Jeśli ROCKWOOL podejmie się realizacji dodatkowych Usług, których cena nie została wyraźnie określona w umowie lub zlecenie będzie mniejsze niż zostało to wcześniej określone przez ROCKWOOL, ROCKWOOL ma prawo do naliczenia rozsądnej opłaty w ramach rekompensaty.

7.3 Jeżeli po złożeniu oferty i/lub po zawarciu umowy zmianie ulegną czynniki wpływające na cenę, tzn. podatki, akcyzy, cła, kursy walut, wynagrodzenia, ceny towarów i/lub usług ROCKWOOL lub zaangażowanych stron trzecich, ROCKWOOL ma prawo do odpowiedniej zmiany swoich cen.

7.4 Jeżeli po złożeniu oferty i/lub zawarciu umowy dojdzie do zmiany kursu walut przez co ustalona cena w euro wzrośnie, ROCKWOOL ma prawo do przeliczenia różnicy w cenie Zleceniodawcy i nie ma z tego powodu żadnych podstaw, aby dostosowywać cenę w innej walucie.

7.5 Jeśli zlecenie ma zostać wykonane zgodnie z projektem, rysunkiem lub innymi instrukcjami Zleceniodawcy, ROCKWOOL ma prawo do obciążenia Zleceniodawcy odrębną ceną.

 

Artykuł 8 Czas dostawy i dostawa

8.1 Podany przez firmę ROCKWOOL i ustalony z nią czas dostawy jest jedynie orientacyjny i nie można traktować go jako ostateczny. Przekroczenie czasu dostawy nie zobowiązuje firmę ROCKWOOL do wypłacenia odszkodowania i nie daje Zleceniodawcy prawa do niewywiązania się bądź do zwlekania z wywiązaniem się z zobowiązań wynikających z umowy. Zleceniodawca ma jednak prawo do rozwiązania umowy, jeżeli firma ROCKWOOL nie zrealizowała zamówienia w rozsądnym terminie określonym przez Zleceniodawcę. W tej sytuacji firma ROCKWOOL nie jest zobowiązana do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

8.2 Czas dostawy jest szacowany w oparciu o panujące w momencie zawarcia umowy warunki pracy i zakłada czasowe dostarczenie niezbędnych do realizacji postanowień umowy towarów i/lub usług firmie ROCKWOOL. Jeżeli dojdzie do opóźnienia w wyniku zmiany panujących warunków pracy i/lub niedostarczenia wymaganych przez ROCKWOOL towarów i/lub usług na czas, to czas dostawy zostanie odpowiednio przedłużony.

8.3 Czas dostawy zostaje przedłużony o okres trwającego opóźnienia powstałego po stronie ROCKWOOL jeśli jest ono wynikiem niedopełnienia przez Zleceniodawcę obowiązków wynikających z umowy lub wymaganej od niego współpracy koniecznej do zrealizowania umowy.

8.4 Firma ROCKWOOL dostarcza Towary formułą Ex Works (Międzynarodowe Reguły Handlu, 2010 r.), jednak to po jej stronie leży określenie sposobu transportu i transportującego. Jeżeli na życzenie Zleceniodawcy ROCKWOOL przetransportuje jednak Towary do Zleceniodawcy lub zleci ich przetransportowanie, odbędzie się to jedynie na koszt Zleceniodawcy i tylko on będzie ponosił za to odpowiedzialność. Momentem przeniesienia odpowiedzialności pozostaje dostawa Ex Works. Jeśli ROCKWOOL zorganizuje transport, Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru Towarów natychmiast po ich dotarciu do miejsca przeznaczenia.

8.5 Jeśli Zleceniodawca nie odbierze/nie zleci odbioru Towarów lub nie przyjmie ich w ustalonym terminie lub w ustalonym okresie, będą one przechowywane przez ROCKWOOL tak długo, jak zostanie to uznane za stosowne, na koszt i odpowiedzialność Zleceniodawcy. 

8.6 ROCKWOOL określa sposób wykonania Usług oraz wyznacza osobę/osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, choć bierze przy tym pod uwagę, w stopniu w jakim jest to możliwe, życzenia Zleceniodawcy.

8.7 ROCKWOOL ma prawo do realizowania postanowień umowy w częściach i może wymagać zapłaty za część już zrealizowaną.

 

Artykuł 9 Usługi informatyczne

9.1 Jeśli część Towaru lub Usługi stanowi oprogramowanie, aplikacje na bazie Iaas i/lub IoT lub ich wsparcie („usługi informatyczne”), to zapisy niniejszego artykułu mają zastosowanie uzupełniające.

9.2 Aby określić sposób wykorzystania Usług informatycznych przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca zgromadził informacje o wykonalności swoich celów, stosowności systemów i ograniczeniach związanych z usługami informatycznymi. ROCKWOOL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór lub stosowność jakichkolwiek usług informatycznych.

9.3 ROCKWOOL umożliwi Zleceniodawcy, przed przyjęciem do użytku, przeprowadzenie testu odbioru określonego przez ROCKWOOL, trwającego maksymalnie dziesięć dni (jeśli to możliwe, po połączeniu z systemami Zleceniodawcy), aby ten mógł zweryfikować działanie w środowisku własnym. Powtarzające się błędy oprogramowania, które zostaną przy tym ujawnione, będą za darmo naprawiane przez ROCKWOOL. W innych przypadkach przyjmuje się, że Zleceniodawca akceptuje usługę informatyczną w obecnym stanie, z wyłączeniem znaczących i widocznych wad. Brak akceptacji jednego modułu bądź jego części nie wpływa na akceptację pozostałych elementów usługi informatycznej. Działania naprawcze przeprowadzane po okresie testów stanowią odrębną, płatną usługę informatyczną.

9.4 ROCKWOOL ma prawo do naliczenia opłat za cały czas poświęcony na świadczenie usługi informatycznej według swoich standardowych stawek, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Utrzymanie, wsparcie i szkolenie z użytkowania nie są wliczone w cenę usługi informatycznej, chyba że inaczej uzgodniono na piśmie.

9.5 W przypadku rozwiązania umowy i po uiszczeniu rekompensaty w wysokości ustalonej przez ROCKWOOL, firma zapewni rozsądną współpracę w zakresie migracji do kolejnego dostawcy usług i, na życzenie Zleceniodawcy, ustanowi łącza z systemami kolejnego dostawcy usług, pod warunkiem, że zagwarantowana będzie poufność danych ROCKWOOL.

 

Artykuł 10 Siła wyższa

10.1 Jeśli w wyniku działania siły wyższej ROCKWOOL nie będzie mogło wypełnić postanowień umowy, ma prawo do zawieszenia jej wykonywania. W tej sytuacji Zleceniodawca nie ma prawa do odszkodowania, zwrotu kosztów lub odsetek.

10.2 Pod pojęciem działania siły wyższej rozumie się: ekstremalne warunki pogodowe, pożar, powódź, wypadek, chorobę lub strajk pracowników, niepowodzenie biznesowe, zatrzymanie transportu, przerwy w dostawach prądu, cyberterroryzm lub innego rodzaju ataki z wykorzystaniem technologii informacyjnej, zakłócenia bezpieczeństwa, celowe lub nie uszkodzenie bądź utratę danych, szkodliwe przepisy prawa, restrykcje eksportowe, nieprzewidziane przez ROCKWOOL problemy związane z produkcją lub transportem Towarów, niedostarczenie na czas towarów lub usług przez strony trzecie, które zostały zaangażowane przez ROCKWOOL oraz inne, niezależne od ROCKWOOL okoliczności.

10.3 W sytuacji działania siły wyższej ROCKWOOL ma prawo do rozwiązania części umowy, z której nie może się wywiązać, za pomocą pisemnego oświadczenia. W sytuacji działania siły wyższej, która utrzymuje się dłużej niż przez sześć tygodni, Zleceniodawca również ma prawo do rozwiązania części umowy, która nie może zostać zrealizowana, za pomocą pisemnego oświadczenia.

10.4 Jeśli w momencie wystąpienia siły wyższej firma ROCKWOOL częściowo dopełniła swoich zobowiązań lub jest w stanie choćby częściowo ich dopełnić, ma prawo do sporządzenia osobnej faktury na część już dostarczoną, oraz odpowiednio, na tę która zostanie dostarczona, a Zleceniodawca zobowiązany jest do opłacenia tej faktury, tak jakby obejmowała ją odrębna umowa.

 

Artykuł 11 Braki i reklamacje

11.1 ROCKWOOL zapewnia, że dostarczone Towary i Usługi są adekwatne do tego, czego oczekiwać może Zleceniodawca na podstawie umowy i zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku. Jeśli w dostarczonych przez ROCKWOOL Towarach lub Usługach wystąpią wady, zostaną one naprawione i zastosowana będzie odpowiednia zniżka lub dane Towary lub Usługi zostaną wymienione na nowe. Decyzja o tym, która z wyżej wymienionych form zostanie zastosowana, należy do ROCKWOOL. 

11.2 ROCKWOOL udziela ewentualnych gwarancji jedynie w sposób wyraźny w odrębnej dokumentacji oraz pod wyrażonymi w tej dokumentacji warunkami. Z niniejszych Warunków Ogólnych nie wynika udzielenie bądź nieudzielenie gwarancji.

11.3 W przypadku wydania gwarancji, o której mowa w art. 11.2, nie będzie ona obejmowała braków, które wystąpiły w lub są (częściowo) wynikiem:

•normalnego zużycia, 

•nieprzestrzegania przez Zleceniodawcę (lub jego pracowników) instrukcji i warunków użytkowania, lub użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

•niewłaściwego przechowywania, konserwacji lub użytkowania przez Zleceniodawcę, 

•wykonywania prac przez osoby trzecie, montażu/instalacji lub dokonywania napraw przez osoby trzecie lub przez Zleceniodawcę, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od ROCKWOOL, 

•stosowania jakichkolwiek regulacji rządowych dotyczących charakteru lub jakości stosowanych materiałów, 

•Towarów, które zostały wyprodukowane na zamówienie i zgodnie z  projektem, rysunkami lub innymi instrukcjami Zleceniodawcy, 

•towarów, które Zleceniodawca udostępnił ROCKWOOL w celu ich przerobienia lub w celu zrealizowania zlecenia lub, które wykorzystywane są w porozumieniu ze Zleceniodawcą, 

•dostarczonych części firmie ROCKWOOL przez strony trzecie, jeśli nie zostały one przez nie objęte gwarancją dla ROCKWOOL, 

•przerabiania przez Zleceniodawcę Towarów, w sytuacji w której ROCKWOOL wyraźnie określa sposób przerabiania w swojej dokumentacji, broszurach itd. lub w której dopuszcza dany sposób na piśmie bez żadnych zastrzeżeń. 

•wandalizmu, działania pogody lub innych przyczyn zewnętrznych. 

11.4 Ewentualne nanoszenie zmian lub przerabianie dostarczonych przez ROCKWOOL Towarów, odbywa się na własne ryzyko Zleceniodawcy. Zleceniodawca zwalnia ROCKWOOL od wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z jakichkolwiek naniesionych zmian lub przeróbek dostarczonych przez ROCKWOOL Towarów.

11.5 Niewielkie odstępstwa nie mogą być uznawane za wady i powinny zostać zaakceptowane przez Zleceniodawcę. Odstępstwa, które, po wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności, nie mają w rzeczywistości żadnego lub mają niewielki wpływ na użytkowanie Towarów, uznawane są z niewielkie.

11.6 Wszelkie prawa do gwarancji lub reklamacji przepadają, jeżeli Towary były transportowane, przetwarzane, wykorzystywane, zmieniane lub przechowywane przez Zleceniodawcę lub w jego imieniu niezgodnie lub z naruszeniem instrukcji wydanych przez lub w imieniu ROCKWOOL, lub jeśli nie przestrzegano standardowych środków/warunków, a także jeśli Zleceniodawca nie wywiązuje się, nie wywiązuje się odpowiednio ani na czas, z wszelkich zobowiązań względem ROCKWOOL wynikających dla niego z niniejszej umowy.

11.7 Zleceniodawca powinien dokładnie zbadać dostarczone mu Towary i Usługi zaraz po ich odebraniu. W innym przypadku, prawo do reklamacji, wymiany i/lub gwarancji przepada. Ewentualne reklamacje związane z ilością dostarczonych Towarów/Usług i/lub z uszkodzeniami powstałymi w transporcie muszą zostać zgłoszone na liście przewozowym lub dowodzie dostawy, w innym przypadku podane w liście przewozowym lub w dowodzie dostawy ilości będą stanowiły dowód przeciwko Zleceniodawcy.

11.8 Zleceniodawca powinien zgłaszać ewentualne skargi dotyczące Towarów, Usług i/lub realizacji umowy listem poleconym firmie ROCKWOOL w ciągu ośmiu dni od odkrycia przez niego wad lub od czasu, kiedy zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku powinien był je odkryć. Jeśli reklamacja nie zostanie złożona w terminie, odpowiedzialność ROCKWOOL przepada.

11.9 Jeśli Zleceniodawca zgłasza reklamację, jest on zobowiązany umożliwić ROCKWOOL przeprowadzenie inspekcji i ustalenie czy doszło do niewywiązania się z umowy. Zleceniodawca jest zobowiązany do udostępnienia Towarów, które stanowią przedmiot reklamacji firmie ROCKWOOL, w innym przypadku prawo do odszkodowania, naprawy, rozwiązania umowy i/lub rekompensaty (za szkody) przepada.

11.10 Odesłanie zakupionych od ROCKWOOL Towarów, z dowolnej przyczyny, może odbyć się jedynie po uzyskaniu pisemnego pełnomocnictwa oraz instrukcji dotyczących wysyłki i/lub innych instrukcji od ROCKWOOL. Towary pozostają zawsze odpowiedzialnością Zleceniodawcy. Koszty transportu i inne koszty związane z transportem, pokrywa Zleceniodawca. ROCKWOOL dokona zwrotu kosztów transportu, jeśli okaże się, że doszło do rzeczywistego niewywiązania się z umowy po stronie ROCKWOOL.

11.11 Ewentualne wady w części dostarczonych Towarów, nie dają Zleceniodawcy prawa do odrzucenia bądź odmowy przyjęcia całości dostarczonych Towarów.

11.12 Zleceniodawca jest zobowiązany do zgłoszenia nieprawidłowości na fakturze firmie ROCKWOOL w ciągu pięciu dni od daty wystawienia faktury, na piśmie, w innym przypadku uznaje się, że Zleceniodawca zaakceptował fakturę.

11.13 Reklamacja nie może być powodem zwlekania z dopełnieniem obowiązku zapłaty przez Zleceniodawcę.

11.14 Po stwierdzeniu wady Towaru lub Usługi, Zleceniodawca jest zobowiązany zrobić wszystko, aby zapobiec lub ograniczyć szkody, wyraźnie włączając w to natychmiastowe zaprzestanie użytkowania, zmieniania lub przerabiania, a także sprzedaży.

 

Artykuł 12 Zastrzeżenie własności

12.1 ROCKWOOL zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych oraz mających zostać dostarczonymi Towarów, dopóki wszystkie roszczenia z ich tytułu nie zostaną w całości opłacone przez Zleceniodawcę.

12.2 Jeśli Zleceniodawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, firma ROCKWOOL ma prawo do odebrania (lub zlecenia odebrania) należących do niej Towarów na koszt Zleceniodawcy z miejsca, w którym się znajdują. W tym kontekście, ROCKWOOL ma prawo wstępu na teren siedziby Zleceniodawcy.

12.3 Zleceniodawca nie ma prawa do zastawiania jeszcze nieopłaconych Towarów, ani do przenoszenia prawa własności do nich. Zleceniodawca jest zobowiązany do przechowywania dostarczonych Towarów objętych zastrzeżeniem własności z niezbędną starannością i do traktowani ich jak własność firmy ROCKWOOL. 

 

 

Artykuł 13 Doradztwo

13.1 ROCKWOOL dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć zamierzone rezultaty za pomocą udzielanych porad i innych informacji (w tym, ale nie jedynie, za pomocą obliczeń i rysunków), jednak nie daje żadnej gwarancji ich osiągnięcia. Dlatego wszelkie porady i inne informacje udzielane przez ROCKWOOL są całkowicie niewiążące i są przez ROCKWOOL udzielane jako niezobowiązujące.

13.2 Udzielane przez ROCKWOOL porady i inne informacje są przeznaczone jedynie dla Zleceniodawcy. Strony trzecie nie mogą rościć sobie do nich żadnych praw.

13.3 Bez uzyskania wcześniejszego pisemnego pozwolenia od firmy ROCKWOOL, Zleceniodawca nie ma prawa do ujawniania bądź udostępniania porad ani innych informacji udzielonych mu przez ROCKWOOL w innej formie. 

 

Artykuł 14 Płatność

14.1 Faktury wystawione przez ROCKWOOL należy opłacić w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia faktury, w walucie określonej na fakturze i jedynie w sposób określony na fakturze, chyba że inaczej uzgodniono na piśmie.

14.2 ROCKWOOL zawsze ma prawo do żądania uiszczenia pełnej lub częściowej zaliczki i/lub do dążenia do zabezpieczenia płatności w inny sposób.

14.3 ROCKWOOL ma prawo do osobnego fakturowania dostaw w partiach. 

14.4 Zleceniodawca zrzeka się wszelkich praw do zawieszenia i rozliczenia, ani nie przyznaje się mu prawa do zatrzymania Towarów. Firma ROCKWOOL cały czas ma prawo do wyliczenia tego co winna jest Zleceniodawcy oraz tego co Zleceniodawca i/lub związane z nim przedsiębiorstwa, w sposób wymagalny lub nie, winne są ROCKWOOL.

14.5 Jeśli płatność nie zostanie uiszczona w terminie, Zleceniodawca zostanie, bez konieczności informowania o niedopełnieniu obowiązków, obciążony odsetkami od kwoty faktury wynoszącymi 1% miesięcznie, liczonymi od niedopełnionego terminu płatności do dnia uiszczenia płatności włącznie, przy czym część miesiąca traktowana jest jako cały miesiąc, bez uszczerbku dla prawa ROCKWOOL do dążenia do uzyskania pełnej rekompensaty.

14.6 Wszelkie koszty związane z odzyskaniem zależności pokrywa Zleceniodawca. Pozasądowe koszty windykacji wynoszą co najmniej 15% kwoty należnej, przy czym kwotą minimalną jest 200 EUR. 

14.7 Pełna kwota faktury jest natychmiastowo i całkowicie należna w przypadku nieuiszczenia płatności w uzgodnionym terminie, także jeśli Zleceniodawca jest w stanie upadłości, złożył wniosek o (tymczasowe) zawieszenie płatności, obejmuje go ustawowy program restrukturyzacji długów (WSNP) i/lub gdy Zleceniodawca został objęty procedurą zajęcia. Jeśli dojdzie do którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji, Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym firmę ROCKWOOL.

14.8 Wpłaty dokonywane przez Zleceniodawcę są zawsze w pierwszej kolejności wykorzystywane do pokrycia należnych kosztów, następnie rozliczenia należnych odsetek i wreszcie rozliczenia wymagalnych faktur, które najdłużej pozostawały nieopłacone, nawet jeśli Zleceniodawca oświadcza, że płatność ma objąć późniejszą fakturę.

 

Artykuł 15 Prawo patentowe i prawo do zatrzymania

15.1 ROCKWOOL posiada prawo patentowe i prawo do zatrzymania obejmujące wszystkie sprawy i wszystkie dokumenty, w których posiadanie firma ROCKWOOL weszła lub wejdzie, z dowolnego powodu, w związku ze wszystkimi roszczeniami, które ma lub może mieć względem Zleceniodawcy. ROCKWOOL ma prawo patentowe i prawo do zatrzymania względem każdego, kto wymaga dostawy towarów lub dokumentów.

15.2 ROCKWOOL ma prawo do wykonywania swoich praw opisanych w art. 15.1, także za to, co Zleceniodawca winny jest ROCKWOOL w związku z ubiegłymi/lub wciąż realizowanymi zleceniami.

 

Artykuł 16 Anulowanie

16.1 Zleceniodawca nie ma prawa do anulowania zlecenia. Jeśli, mimo to, Zleceniodawca anuluje zlecenie w części lub w całości, jest zobowiązany, w granicach zdrowego rozsądku, do zwrotu firmie ROCKWOOL kosztów poniesionych przez nią w związku z wykonaniem zlecenia, przeprowadzonymi pracami oraz utratą zysku powiększoną o podatek VAT. 

 

Artykuł 17 Odpowiedzialność i zwolnienia

17.1 Z wyłączeniem sytuacji opisanych w art 11.1 Zleceniodawca nie ma prawa do żadnych roszczeń względem ROCKWOOL z powodu wad lub w związku z Towarami i/lub Usługami dostarczonymi przez ROCKWOOL. Tym samym firma ROCKWOOL nie ponosi odpowiedzialności za poniesione bezpośrednie i/lub pośrednie straty, w tym uszkodzenie mienia, szkody niematerialne, utracony dochód, szkody wynikające z zastoju, uszczerbek reputacji i inne szkody następcze, do których doszło z dowolnego powodu, chyba że doszło do celowego lub lekkomyślnego działania ROCKWOOL.

17.2 W świetle powyższego ROCKWOOL nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania swoich pracowników lub innych osób znajdujących się w jej otoczeniu, w tym za niedbalstwo, winę lub umyślność tych osób.

17.3 ROCKWOOL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z dowolnego powodu przez to, lub po tym jak Zleceniodawca po dostarczeniu Towarów dokonał w nich zmian lub je przerabiał, przekazywał stronom trzecim lub odpowiednio zlecał dokonywanie w nich zmian, zlecał ich przerabianie lub zlecał przekazywanie ich stronom trzecim.

17.4 ROCKWOOL nie ponosi odpowiedzialności za straty, w sytuacji w której Towary/Usługi nie mogą zostać dostarczone w wyniku restrykcji eksportowych, nałożonego embargo itp.

17.5 ROCKWOOL nie ponosi odpowiedzialności za przekazane Zleceniodawcy porady lub sugestie, chyba że porady te lub sugestie wyraźnie stanowią część określonej Usługi. W przypadku konkretnych Usług obowiązują ograniczenia odpowiedzialności, jak opisano w art. 17. Zleceniodawca zwalnia ROCKWOOL od wszelkich roszczeń stron trzecich, wynikających z udzielonych przez ROCKWOOL porad lub sugestii.

17.6 ROCKWOOL nie ponosi odpowiedzialności za (skutki) odstępstw, błędów i wad, które pozostały niezauważone w zatwierdzonych lub poprawionych przez Zleceniodawcę próbkach, modelach lub przykładach.

17.7 ROCKWOOL nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia patentów, licencji i/lub innych praw własności intelektualnej stron trzecich będących wynikiem wykorzystania przekazanych przez Zleceniodawcę lub w jego imieniu danych. ROCKWOOL nie ponosi także odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę udostępnionych przez Zleceniodawcę surowców, półproduktów, modeli i/lub innych rzeczy.

17.8 Zleceniodawca zwalnia ROCKWOOL, jej pracowników i zatrudnione przez nią z zewnątrz osoby uczestniczące w realizacji postanowień umowy od wszelkich roszczeń stron trzecich, w tym od roszczeń opartych na odpowiedzialności za produkt, związanych z wypełnianiem przez ROCKWOOL postanowień umowy, niezależnie od powodu, jak również od wszelkich kosztów dla firmy ROCKWOOL z nich wypływających.

17.9 Za uszkodzenie Towarów spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem opakowania, w którym Towary się znajdują odpowiedzialność oraz koszty ponosi Zleceniodawca.

17.10 We wszystkich przypadkach, w których ROCKWOOL zobowiązana jest do zapłaty rekompensaty za szkody, jego wysokość nie może być wyższa niż wysokość faktury za dostarczone Towary i/lub Usługi, przez które lub w związku z którymi doszło do powstania szkody. Jeśli szkody mogą zostać pokryte z posiadanego przez ROCKWOOL ubezpieczenia spółki od odpowiedzialności cywilnej, to kwota odszkodowania nie może być wyższa niż kwota rzeczywiście zapłacona przez ubezpieczyciela w odnośnej sprawie.

17.11 Wszelkie roszczenia wobec ROCKWOOL, o ile nie zostaną uznane przez ROCKWOOL, wygasają po upływie dwunastu miesięcy od dnia zgłoszenia roszczenia.

17.12 Zleceniodawca zwolni ROCKWOOL, jak również jej pracowników, od wszelkich roszczeń stron trzecich (w tym także od kar administracyjnych i/lub grzywien), w tym od pracowników ROCKWOOL, które powodują szkodę w związku z realizacją umowy, w wyniku działań lub zaniechań Zleceniodawcy i/lub niepoprawności lub niekompletności danych lub informacji dostarczonych przez lub w imieniu Zleceniodawcy.

 

Artykuł 18 Pracownicy ROCKWOOL

18.1 Bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy ROCKWOOL, Zleceniodawca nie ma prawa do zawarcia umowy o pracę z osobą, która pracuje dla ROCKWOOL lub pracowała dla ROCKWOOL w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Zleceniodawca nie może również zlecać takiej osobie wykonywania dla niego prac w innej formie, chyba że prace wykonywane są na podstawie umowy zawartej z ROCKWOOL.  

18.2 Zakaz z niniejszego artykułu obowiązuje od dnia zawarcia pierwszej umowy pomiędzy ROCKWOOL a Zleceniodawcą i trwa do dwunastu miesięcy od wykonania ostatniego zlecenia lub zawarcia ostatniej umowy ze Zleceniodawcą.

18.3 W przypadku złamania zakazu opisanego w art. 18 Zleceniodawca opłacić musi na rzecz ROCKWOOL karę w wysokości 10 000 EUR za każde naruszenie zakazu oraz 250 EUR za każdy dzień trwania w naruszeniu, bez uszczerbku dla prawa ROCKWOOL do dochodzenia rekompensaty za straty wywołane przez naruszenie oraz bez uszczerbku dla prawa ROCKWOOL do żądania spełnienia postanowień niniejszej Umowy.

 

Artykuł 19 Ochrona danych osobowych

19.1 Przy zbieraniu oraz (dalszym) przetwarzaniu danych osobowych w kontekście umowy lub z powodu lub na potrzeby Zleceniodawcy, ROCKWOOL będzie przestrzegać swoich obowiązków wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), z przepisów wykonawczych dotyczących RODO oraz, od jej wejścia w życie, Dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. 

19.2 Jeśli w ocenie firmy ROCKWOOL, firma jest przetwarzającym w rozumieniu RODO, Zleceniodawca jest zobowiązany, na pierwszą prośbę ROCKWOOL, do zawarcia i podpisania z ROCKWOOL, sporządzonej na piśmie, umowy o przetwarzaniu danych osobowych, będącej uzupełnieniem niniejszego artykułu.

19.3 Zleceniodawca zwalnia ROCKWOOL od wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia stron trzecich (w tym wszelkie roszczenia użytkowników i instytucji państwowych), za sankcje finansowe instytucji państwowych oraz koszty (w tym koszty uzyskania pomocy prawnej), które wynikają z naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa zawiązanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zleceniodawcę.

 

Artykuł 20 Przedstawicielstwo

20.1 Jeśli Zleceniodawca występuje w imieniu jednej lub wielu stron trzecich, ponosi on odpowiedzialność przed ROCKWOOL, jakby sam był Zleceniodawcą właściwym, nie ujmując przy tym odpowiedzialności tychże stron trzecich.

20.2 Jeśli ROCKWOOL zawiera umowę z dwoma lub więcej osobami fizycznymi bądź prawnymi, to wszyscy zleceniodawcy są wciąż indywidualnie i całkowicie odpowiedzialni przed ROCKWOOL.

20.3 Jeśli ROCKWOOL zawrze umowę ze spółką będącą w fazie zakładania, po wejściu umowy w życie, założycie spółki pozostają indywidualnie i całkowicie odpowiedzialni przed ROCKWOOL.

 

Artykuł 21 Obowiązujące prawo i właściwość sądu

21.1 W zakresie umowy (umów) zawieranych pomiędzy ROCKWOOL a Zleceniodawcą (Zleceniodawcami) właściwym jest prawo holenderskie. 

21.2 Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska z 1980 r.) nie obowiązuje w zakresie umowy (umów) zawartych pomiędzy ROCKWOOL a Zleceniodawcą i zostaje całkowicie wyłączona.

21.3 Miejscem wykonywania wszystkich zleceń jest siedziba firmy ROCKWOOL.

21.4 Wszelkie spory pomiędzy ROCKWOOL i Zleceniodawcą będą rozstrzygane tylko i wyłącznie przez właściwy sąd w Roermond, w Limgurgii, Holandia. W odstępstwie od tego przepisu, ROCKWOOL ma również i zawsze prawo do wniesienia sporu lub roszczenia do właściwego sądu w miejscu zarejestrowanej lub faktycznej siedziby Zleceniodawcy.

 

Artykuł 22 Postanowienia końcowe

22.1 Nieważność lub unieważnienie któregokolwiek z niniejszych warunków lub umów, które tymi warunkami są objęte, nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. ROCKWOOL oraz Zleceniodawca są zobowiązani do zastąpienia nieważnych lub unieważnionych postanowień ważnymi, o brzmieniu najbardziej jak to możliwe zbliżonym do nieważnych lub unieważnionych postanowień.

22.2 W kontekście objaśniania oraz interpretacji niniejszych warunków ogólnych, obowiązuje tekst niderlandzki.

 

 

Wersja, 2018 r.

grodan