Współpraca owocuje stworzeniem „Wytycznych w zakresie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania wodą w uprawach szklarniowych”

GRODAN
Widok szklarni w perspektywie

Konsumenci coraz częściej poszukują żywności wysokiej jakości, zdrowej, bezpiecznej, a jednocześnie uprawianej w sposób zrównoważony. Szklarniowa uprawa hydroponiczna już teraz pozwala na wydajniejsze wykorzystywanie wody niż w przypadku systemów produkcji na podłożach glebowych. Niemniej jednak, w dalszym ciągu obserwujemy utratę dużych ilości wody w tzw. układach otwartych. Efektywność wykorzystania wody można znacznie poprawić poprzez zbieranie wody przelewowej i ponownie podlewanie nią roślin. Firmy GRODAN i Priva oraz laboratorium Groen Agro Control podjęły współpracę w celu opracowania „Wytycznych w zakresie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania wodą w uprawach szklarniowych”.

Przewodnik ten stanowi przegląd obowiązujących obecnie najlepszych praktyk dla właścicieli i kierowników szklarni.  Może być on również wykorzystywany jako pomoc podczas szkolenia pracowników szklarni oraz wsparcie dla przedsiębiorstw podczas udzielania odpowiedzi na pytania ze strony społeczeństwa dotyczące zarządzania wodą i substancjami odżywczymi w ogrodnictwie szklarniowym. 

Wytyczne te zostały poparte przez Koena Boone’a, dyrektora zarządzającego niezależnej organizacji The Sustainability Consortium (TSC) na Europę oraz pracownika Instytutu Ekonomiki Rolnictwa (LEI) na uczelni Wageningen UR w Holandii.

Jak wyjaśnia Koen, „organizacja The Sustainability Consortium (TSC) współpracuje z wieloma interesariuszami, stosując podejście naukowe zarówno w celu zidentyfikowania punktów zapalnych związanych ze zrównoważonym rozwojem w łańcuchu dostaw, jak i w celu określenia sposobów, w jakie punkty te mogą zostać złagodzone poprzez wdrożenie konkretnych usprawnień. Sektor produkcji żywności działający zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju to jedyny sposób, aby zapewnić dziewięciu miliardom ludzi odpowiednią ilość żywności i wody. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, dostępna woda słodka stanowi jedynie 0,5% wszystkich zasobów wody na Ziemi, a 70% zużywanej wody słodkiej jest wykorzystywane w rolnictwie. Za pośrednictwem Grupy Roboczej ds. Żywności, Napojów i Rolnictwa (FBA), organizacja TSC dąży do poprawy równowagi ekologicznej i społecznej w ramach globalnych łańcuchów dostaw rolnych”.

W branży szklarniowej możemy zaobserwować coraz większy nacisk na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, wywoływanego przez produkcję roślinną. Sprzedawcy detaliczni, producenci, dostawcy, rządy, organizacje pozarządowe, naukowcy i konsumenci mają udział w zrównoważonym rozwoju światowej produkcji i konsumpcji żywności, w tym żywności pochodzącej z sektora szklarniowego.

W tym kontekście kluczowe znaczenie ma identyfikacja obszarów, w których możliwa jest poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyzwaniem, przed którym stoimy, jest zatem wspólna praca oraz rozwijanie strategii prowadzącej do lepszego zrozumienia, standaryzacji i świadomego podejmowania decyzji.

Informacje zawarte w niniejszych „Wytycznych w zakresie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania wodą w uprawach szklarniowych” są przykładem takiej współpracy, w ramach której firmy GRODAN i Priva oraz laboratorium Groen Agro Control podjęły działania mające na celu połączenie ich wiedzy i doświadczenia oraz stworzenie zbioru porad umożliwiających skuteczniejszą ochronę środowiska w sektorze szklarniowym dzięki:

  • Bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów wody
  • Zmniejszeniu lub wyeliminowaniu zanieczyszczenia i problemów ekologicznych wywoływanych przez uwalnianie nawozów do środowiska.

W badaniach własnych organizacji TSC również zwrócono uwagę te dwie kwestie jako tzw. punkty zapalne wpływu działalności sektora szklarniowego na środowisko. Zawarte w tym dokumencie wytyczne dotyczące zużycia wody i zarządzania nią powinny zaowocować udoskonaleniem łańcucha dostaw w branży ogrodniczej. To z kolei pozwoli producentom porozumiewać się w zrozumiały sposób z innymi interesariuszami na temat podejmowanych przez nich konkretnych kroków mających na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju tej branży.

Sektor produkcji żywności działający zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju to jedyny sposób, aby zapewnić dziewięciu miliardom ludzi odpowiednią ilość żywności i wody.

Powiązane historie