Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne 
Ta strona internetowa stanowi własność i jest administrowana przez: 

Grodan 
Industrieweg 15 
6045 JG Roermond 
Tel. +31 475 353020 
Faks +31 475 353716 
info@grodan.com  

Umowa użytkowania 
Wobec tej strony internetowej obowiązuje umowa użytkowania między Grodan (nazywanym dalej ‘Grodan’) a odwiedzającym stronę (nazywanym dalej ‘użytkownikiem’). Uzyskując dostęp do strony i użytkując stronę, dokumenty i inne informacje, które zawiera, użytkownik oświadcza, iż bez zastrzeżeń akceptuje poniższe postanowienia. Użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody przy pierwszym, a następnie przy każdym kolejnym użytkowaniu. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszej umowy lub któregoś z jej postanowień, winien natychmiast opuścić stronę. 

Warunki korzystania ze strony/ informacji 
Wszelkie informacje, teksty, dokumenty (jak raporty, artykuły prasowe, specyfikacje techniczne, zdjęcia, grafiki, przewodniki, instrukcje, opisy produktów itd.), rysunki, programy, dane, software, nazwa handlowa, nazwa domeny, znaki towarowe, loga, listy, produkty i/lub usługi (nazywane dalej ‘informacjami’) przedstawiane lub wykorzystywane przez tę stronę stanowią własność Grodan, jego dostawców lub osób trzecich i są chronione prawami autorskimi oraz prawami ochrony znaków towarowych. 
Użytkownik zobowiązuje się bez zastrzeżeń do wykorzystywania informacji lub ich części, zwłaszcza – choć nie tylko – dokumentów znajdujących się na tej stronie, wyłącznie w celach informacyjnych, z wykluczeniem jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich zastosowań komercyjnych. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do zamieszczania na wszystkich egzemplarzach poniższej informacji o prawach autorskich w przypadku reprodukcji na nośnikach analogowych lub cyfrowych, do niedokonywania zmian i/lub uzupełnień oraz do niepublikowania bez zgody Grodan informacji lub ich części oraz do niepodawania ich do wiadomości osób trzecich w inny sposób. 
Każde bezprawne wykorzystanie lub każde sprzeczne z tymi postanowieniami wykorzystanie informacji lub ich części jest zabronione i może być podstawą do zastosowania sankcji cywilnoprawnych lub karnych. 

Linking i framing 
Linki do tej strony są dozwolone tylko po uświadomieniu użytkownikowi, że znajduje się na stronie Grodan lub jest do niej odsyłany za pośrednictwem linku. Deep linking (bezpośrednie podlinkowanie do dokumentu lub podstrony tej strony) i framing (pobranie informacji lub ich części z tej strony na inną stronę) są jednoznacznie zabronione. 

Odpowiedzialność 
Informacje przedstawione na tej stronie lub za jej pośrednictwem mogą zawierać niedociągnięcia tak pod względem formy jak i treści. Ani Grodan ani jego dostawcy nie gwarantują przydatności, wiarygodności, aktualności ani dokładności tych informacji. Informacje są dostarczane i przekazywane bez jakiejkolwiek gwarancji, czyli w aktualnej formie. Grodan nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za szkody bezpośrednie lub pośrednie, straty wtórne ani za inne szkody niezależnie od ich rodzaju, wynikające z utraty możliwości korzystania, utraty danych lub zysków, niezależnie od przyczyny. 
Grodan nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i/lub pośrednie, w tym za szkody na osobach i rzeczach, szkody niematerialne, straty wtórne (szkody przedsiębiorstwa lub straty wynikające ze stagnacji) ani za inne szkody, wynikające lub pozostające w pewien sposób w związku z wykorzystaniem i/lub działaniem tej strony, z opóźnieniem i/lub brakiem możliwości korzystania ze strony, serwisem i/lub jego brakiem, nawet jeśli Grodan został poinformowany o możliwości powstania szkody. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w grę wchodzi celowa bądź poważna wina Grodan (z wyłączeniem celowej lub poważnej winy jego pracowników bądź innych osób objętych jego ryzykiem). 

Doradztwo za pośrednictwem strony
Jeżeli za pośrednictwem strony udzielane są bezpośrednio lub pośrednio rady, wskazówki lub zalecenia dotyczące decyzji praktycznych, technicznych, finansowych, prawnych bądź innych decyzji dotyczących osób lub rzeczy, to nie są one objęte jakąkolwiek gwarancją. Użytkownik winien zawsze zasięgnąć opinii rzeczoznawcy, by uzyskać dodatkowe informacje stosowne do jego indywidualnej sytuacji. Grodan nie ponosi odpowiedzialności za rady, wskazówki lub zalecenia. 

Linki do innych stron 
Strona ta może ewentualnie zawierać linki do stron lub witryn osób trzecich, jak dilerzy, partnerzy i sprzedawcy, może też odsyłać do nich w inny sposób. Umieszczanie linków do innych stron i witryn nie jest w żadnym wypadku akceptacją ich treści. Grodan nie ma wpływu na treść stron i witryn, i w żadnym wypadku nie odpowiada za nią. 

Stosowany system prawny i właściwy sędzia 
Do umowy użytkowania zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie. Kwestie sporne wynikające z tej umowy, a których nie udało się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwego sędziego w Roermond (Holandia), chyba że Grodan niezależnie od tego postanowienia będzie preferował innego właściwego sędziego. 

Znaki towarowe 
ROCKWOOL, Grodan, GROTOP MASTER, GROTOP EXPERT, FLORTOP, Grodan VITAL, Grodan CLASSIC, PLANTOP, GRONOW i/lub nazwy innych produktów, które wymieniono, są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ROCKWOOL International A/S, Grodan B.V. lub spółek z nimi powiązanych. 

Informacja o prawie autorskim 
© 2013 Grodan, Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, Holandia. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Kontakt 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy użytkowania prosimy skontaktować się z nami na powyższy adres, e-mailem, telefonicznie lub telefaksowo.

 

grodan